علی شمیسا

  • محتوای این صفحه تنها برای دست‌اندرکاران قابل نمایش است، اگر از افراد تعریف شده هستید باید به حساب کاربری گوگل خود وارد شوید و دوباره به اینجا بازگشته و تازه‌سازی کنید.
  • اگر خواهان دسترسی هستید از مدیر مربوط به این پروژه در سازمان خود بخواهید، یک درخواست دسترسی با شناسه‌ی شما برای ما بفرستد.

  • فرم درخواست و پیگیری

  • کاربرگ

  • گزارش کارکرد

Showing 6 items
تأییدیهوضعیتویژگی‌ها
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
تأییدیهوضعیتویژگی‌ها
 در حال انجام نگارش فرم تماس با مدرسه 
 در حال انجام بخش کادر آموزشی 
 آماده‌ی بهره‌برداری وبلاگ 
 در حال انجام حساب کاربری سازمانی 
 انجام شده ساختار اصلی وبسایت 
 در حال برنامه‌ریزی بخش پدران و مادران 
Showing 6 items
Comments