دبستان هاتفـ

  • محتوای این صفحه تنها برای دست‌اندرکاران قابل نمایش است، اگر از افراد تعریف شده هستید باید به حساب کاربری گوگل خود وارد شوید و دوباره به اینجا بازگشته و تازه‌سازی کنید.
  • اگر خواهان دسترسی هستید از مدیر مربوط به این پروژه در سازمان خود بخواهید، یک درخواست دسترسی با شناسه‌ی شما برای ما بفرستد.

  • فرم درخواست و پیگیری

  • کاربرگ

  • گزارش کارکرد

Showing 6 items
تأییدیهوضعیتویژگی‌ها
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
تأییدیهوضعیتویژگی‌ها
 انجام شده ساختار اصلی وبسایت 
 آماده‌ی بهره‌برداری وبلاگ 
 در حال انجام حساب کاربری سازمانی 
 در حال برنامه‌ریزی بخش پدران و مادران 
 در حال انجام نگارش فرم تماس با مدرسه 
 در حال انجام بخش کادر آموزشی 
Showing 6 items
Comments